Vận hành trung tâm hiệu quả hơn
với Eduspace.vn

Báo cáo

Báo cáo là module không thể thiếu trong mỗi phần mềm quản lý.

Với Eduspace bạn có thể xem báo cáo về:

  • Báo cáo kết quả học tập của học viên
  • Báo cáo doanh thu
  • Báo cáo nợ học phí
  • Báo cáo chấm công
  • Báo cáo tất cả lớp/học viên của trunt tâm

 

089 646 5225