Chăm sóc khách hàng

Cài đặt hệ thống chăm sóc khách hàng:

 • Tạo danh mục nhóm khách hàng
 • Tạo danh mục nguồn khách hàng
 • Tạo danh mục các chương trình đào tạo của trung tâm
 • Cài đặt doanh số theo từng tháng

 

 

Quản lý khách hàng

 • Import danh sách khách hàng thô theo nguồn
 • Lọc, tìm kiếm khách hàng thô
 • Chuyển khách hàng thô vào chăm sóc
 • Phân loại khách hàng
 • Ghi chú lịch sử tương tác với khách hàng
 • Đặt lịch tương tác với khách hàng
 • Chuyển khách hàng đang chăm sóc thành học viên chờ
089 646 5225