Vận hành trung tâm hiệu quả hơn
với Eduspace.vn

Quản lý học viên

Với Eduspace, thông tin lớp, thông tin học viên được quản lý một cách khoa học, dễ sử dụng. 

Bạn có thể tìm kiếm thông tin học viên một cách nhanh chóng.

Thông tin các lớp đang học của học viên

Lịch sử đóng học phí, lịch sử tương tác của mỗi học viên.

Việc chuyển đổi qua lại giữa các lớp của học viên như: học viên chờ, học viên bảo lưu, học viên nghỉ...

Điểm danh, xây dựng kết quả học tập, nhắn tin (miễn phí) cho phụ huynh một cách dễ dàng

Thời khóa biểu lịch dạy, lịch trực của giáo viên, trợ giảng

 

 

089 646 5225