Thi/Kiểm tra online

Ngoài các khóa học online bạn cũng có thể xây dựng các bài thi/kiểm tra online để kiểm tra định kì cho học viên. Mỗi bài kiểm tra cũng được chia thành các phần, mỗi phần gồm nhiều câu hỏi. Các câu hỏi được xây dựng trong ngân hàng câu hỏi để trung tâm có thể sử dụng nhiều lần trong các bài thi khác nhau. Một bài thi/kiểm tra có thể được sử dụng cho nhiều lớp khác nhau và học viên có thể biết được kết quả ngay sau khi kết thúc bài thi

089 646 5225