Hướng dẫn thu học phí

Thu học phí theo khóa

Lớp học được tổ chức theo khóa, mỗi khóa có số buổi nhất định. Ví dụ 8 buổi /khóa, 12 buổi/khóa ... Học viên viên có thể nộp một khóa hoặc nhiều khóa

 

Thu học phí theo tháng

 

Thu học phí dựa trên số buổi đã học

 

Chuyển buổi học cho học viên khác

089 646 5225